რეო-ბიო-მედი-2023

პროექტი “ლაბ-ორატორი“ და მის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების მნიშვნელობა და აქტუალობა დაედო საფუძვლადსტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა კონსოლიდაციას. გახდა აუცილებელი დაგროვილი ცოდნის გაზიარება/დესიმინაციას. ამას ეძღვნება ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„რეობიომედი-2023“, რომლის ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურითვითმართმმართველობის განათლების დეპარტამენტთან, თბილისის  სამედიცინო აკადემიასთან ერთად არიან ივანებერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური სამეცნიეროუმაღლესი სკოლა.

ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა სტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართათვის დამყარდეს კომუნიკაცია, შედგესკოლაბორატორული ჯგუფები, დაიგეგოს ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოდინების გზები, გაიმართოს ღია დსკუსიებისტუდენტთათვის მათთვის საინტერესო საკითხებზე. ასეთი ღონისძიება ძალზე მნიშვნელოვანია მენტორთათვის, პროფესორ/მასწავლელებისათვბის და ყველა დაინტერესებული პირთათვის.

კონფერენცია სტრუქტურასექციური მოხსენებები, მრგვალი მაგიდის ფორმატის სესია, B2B –ის შეხვედრები.

კონფერენციის ფარგლებში გაშუქდება რეოლოგიის, სისხლის მიმოოქცევის, სხვა ბიოსამედიცინო პრობლემებიმულტიდისციპლინურ ჭრილში. გაიცემა დამსწრეების და მომხსენებელთა სერტიფიკატები. გამოვლინდება ინდივიდუალურიდა ინსტიტუციური ლიდერები.