სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს ფენომენის ჩამრთავ მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები)

32მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე,
ნ. ფარღალავა.

 

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓