ბემიპარინის დადებითი ეფექტის ექსპერიმენტული შესწავლა სისხლის ნაკადზე (კვლევის დიზაინი)

98მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., დავლიანიძე ლ.


წინამდებარე დიზაინში წარმოდგენილია კვლევების ნუსხა, ლიტერატურული აღწერილობა, მენეჯმენტი, ცდების შესრულების გეგმა, ჩვენთ ხელთ არსებული ინტელექტუალური საკუთრება. ამ დიზაინის შესრულება ნათელს მოჰფენს ბემიპარინს, როგორც ანტიკოაგულაციური პრეპარატის ზემოქმედებას სისხლის ნაკადზე, ანუ თუ როგორ მოქმედებს ბემიპარინის ხსნარი სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე ექსპერიმენტში.
 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓