არაინვაზიური არტერიული ელასტიურობის, სისხლძარღვის კედლის სიხისტის, მცირე რეზისტიული არტერიების ტონუსის და სხვა პარამეტრების კომპლექსური პოპულაციური კვლევა

89მანწკავა მ., პოღოსოვა ნ.

 

ეს ნაშრომი წარმოადგენს კლინიკურ-ლაბორატორულ კვლევის დიზაინს (ვერსია 1). კვლევების დაგეგმვას, აღსრულებას და შეჯამებას. გააჩნია ფუნდამენტური (სამეცნიერო) და გამოყენებითი (კლინიკური) მნიშვნელობა. წინამდებარე ოფიციალური დიზაინი შედგება მიზნის და აქტუალობის აღწერილობისაგან, სამიზნე ჯგუფების მითითებისაგან, ლიტერატურული მიმოხილვისაგან, მოსალოდნელი შედეგებისაგან და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისაგან.
 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓