მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები

14მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმეთა მართვის სამედიცინო ცენტრის უწყებანი, №5, 2015 გერონტოლოგების I ევრაზიული ყრილობის მასალები გვ.173-178.    
УДК 612.013.1
УДК 612.135

ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. რეოლოგიური სტატუსი აერთიანებს სისხლის რეოლოგიურ თავისებურებანს და პასუხისმგებელია ადექვატურ მიკროცირკულაციაზე. რეოლოგიური ცვლილებები წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს ისეთი დაავადებების დროს, რომელთა გავრცელების სიხშირე კორელირებს ადამიანის ასაკთან. ორი რისკ ფაქტორის არსებობის შედეგად დაავადების წარმოქმნა არაკონტროლირებადად იზრდება. ამიტომ გერონტოლოგიურ კვლევებში აუცილებლობას წარმოადგენს რეოლოგიური სტატუსის მონიტორინგი.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓