Category Archives: გალერეა

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მიკროცირკულაციის დამრღვევი ძირითადი ფაქტორების შეფ...

მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, გ. მჭედლიშვილი, ნ. ფარღალავა.     საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო. ბოხუას სახელობის ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის რესპუბლიკური ცენტრი, თბილისი, საქართველო.   კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მიკროცირკულაციის ძირითადი მახასიათებლების და სავარაუდოდ, ქსოვილთა სისხლით მომარაგების დარღვევის გამომწვევი ფაქტორების ცვლილებების შედარებითი ანალიზი. კერძოდ, რეზისტიული არტერიების კონსტრუქციის და ჰემორეოლოგიური დარღვევების შეფასება

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემოროლოგიური სტატუსი...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ლამბერგის აკადემიის გამომცემლობა (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014. www.lap-publishing.com.          

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები I და II ტიპის შაქრიანი დ...

მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, ნუგზარ ფარღალავა, გიორგი მჭედლიშვილი.    ამ კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა რეოლოგიურ თვისებების დრღვევები, კერძოდ, ერითროციტების აგრეგაციის ინდექსი I ტიპის შაქრიანი დიაბეტის და II ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს. აგრეგაციის შესაფასებლად ჩვენ გამოვიყენეთ  “Georgian technique”, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ლაბორატორიაში. უპირატესობა ამ მეთოდის მდგომარეობს მის პირდაპირობაში და რაოდენობრივობაში. პაციენტები დავყავით ორ ჯგუფად: I ტიპის

სრულად
Alternative text

სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს დაავადების წამო...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ფარღალავა ნ.   სტრესის წარმოქმნას  და გავრცელებას უზრუნველყოფს სისხლის მიმოქცევის სისტემა. სისხლის მიმოქცევის ადეკვატურობა ერთის მხრივ დამოკიდებულია ჰემორეოლოგიურ და მეორე მხრივ  სისხლძარღვოვან მექანიზმებზე.  მათი თვისებებიs ცვალებადობა არის საფუძველი  სტრესის სტადიების გაზრდისა. ყველა ცვლილებას და გადაადგილებას  ბიოფიზიკური თვალსაზრისით გააჩნია ადაპტაციური ენერგიის გახარჯვის მექანიზმი. ეს ენერგია არის შეზღუდული რაოდენობის. და ადაპტაციური ენერგიის განლევის 

სრულად
Alternative text

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევებ...

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.   პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმეთა მართვის სამედიცინო ცენტრის უწყებანი, №5, 2015 გერონტოლოგების I ევრაზიული ყრილობის მასალები გვ.173-178.     УДК 612.013.1 УДК 612.135 ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. რეოლოგიური სტატუსი აერთიანებს სისხლის რეოლოგიურ თავისებურებანს და პასუხისმგებელია ადექვატურ მიკროცირკულაციაზე. რეოლოგიური ცვლილებები წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს ისეთი დაავადებების დროს, რომელთა გავრცელების სიხშირე კორელირებს ადამიანის ასაკთან. ორი

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება...

ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ.   სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.   საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.   აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ

სრულად
Alternative text

მოქმედების სხვა და სხვა ხანგრძლივობის ინსულინის გა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ. თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში არსებობს სხვადასხვა ხანგრძლივობის ზემოქმედების ინსულინები. ეს იძლევა საშუალებას კლინიცისტმა ექიმმა შეადგინოს საჭირო მკურნალობის სქემები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვედგინა აქამდე უცნობი ფაქტები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებენ განსხვავებული მოქმედების დროით და ხანგრძლივობით ინსულინები ერითროციტების აგრეგაცნიულ უნარზე შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში და ინ ვიტორ პირობებში. საკვანძო

სრულად
Alternative text

რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პა...

გ. მჭედლიშვილი, ბ. წინამძღვრიშვილი, მ.მანწკავა 1. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საქართველოს პათოფიზიოლოგთა სამეცნიერო საზოგადოება პათოფიზიოლოგიის აქტუალური საკითხები თბილისი, საქართველო 1993, 42–45 მიკროცირკულაციის კვლევის რესპუბლიკური ცენტრი. 2. ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი. მიკროცირკულაციის და ადგილორივი სისხლის მიმოქცევის ცვლილებების შესწავლისას ჩვენ ყოველთვის ვანაალიზებდით იმ არტერიების ფუნქციას, რომლებსაც რეზისტიული ეწოდება. როგორც ცნობილია, ამ ტერმინით აღინიშნება შედარებით მცირე ყალიბის მქონე

სრულად
Alternative text

 

 

ზოგიერთი ჩანაწერის წარდგენა განსხვავებული ფორმატით

 

 • მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები
 • მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემორეოლოგიური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს მიკროცირკულაციის მომშლელი მთავარი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეინოს ფენომენთან დაკავშირებული არტერიოლების რეზისტენტობა და ჰემორეოლოგიური ცვლილებები
 • ჰემორეოლოგიური ცვლილებები და არტერიოლების რეზისტენტობა გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები ტერფის დიაბეტური განგრენის დროს
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის მქონე და დიაბეტის გარეშე მყოფ პაციენტებში თავის ტვინის იშემიური ინფარქტის პირობებში
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის დარღვევები
 • სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს ფენომენის ჩამრთავ მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები)
 • ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების კვლევა
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური დარღვევები იშემიური დაავადების დროს
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში
 • ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა გემორაგიული შოკის დროს
 • ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის ბავშვებში ჰემორეოლოგიური სტატუსი პაროდონტიტის დროს
 • ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასება
 • რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პათოლოგიური რეაქციები
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს
wow slider by WOWSlider.com v8.6

 

 

 

თქვენს მიერ შერჩეულ სურათზე დაწკაპუნებით გადახვალთ შესაბამის ჩანაწერზე.

 

ჩემი შრომები

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი (შეიძლება ვაუ (!) – ც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) :).

↓