რეინოს ფენომენთან დაკავშირებული არტერიოლების რეზისტენტობა და ჰემორეოლოგიური ცვლილებები

24გ. მჭედლიშვილი, მ. მანწკავა, ნ.ფარღალავა.

 


 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓