Category Archives: გალერეა

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

ჰემორეოლოგიური დარღვევები I და II ტიპის შაქრიანი დ...

მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, ნუგზარ ფარღალავა, გიორგი მჭედლიშვილი.    ამ კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა რეოლოგიურ თვისებების დრღვევები, კერძოდ, ერითროციტების აგრეგაციის ინდექსი I ტიპის შაქრიანი დიაბეტის და II ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს. აგრეგაციის შესაფასებლად ჩვენ გამოვიყენეთ  “Georgian technique”, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ლაბორატორიაში. უპირატესობა ამ მეთოდის მდგომარეობს მის პირდაპირობაში და რაოდენობრივობაში. პაციენტები დავყავით ორ ჯგუფად: I ტიპის

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები და არტერიოლების წინაღობა...

თ.  ურდულაშვილი,  ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. ნარსია, გ. მჭედლიშვილი.   ჰემორეოლოგიური ცვლილებები, სავარაუდოდ, აქტიურად მონაწილეობენ გულის იშემიური დაავადების ჩამოყალიბებაში. მაგრამ ეს ფაქტი სათანადო არ არის ჯერ შესწავლილი. ჩვენ გამოვიკვლიეთ მიკროცირკულაციის დარღვევის თავლსაზრისით ყველაზე მინიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ერითროციტების აგრეგადობა. ზოგ პაციენტებში აგრეგადობასთან ერთოდ ვიკვლევდით ხელის რეზისტიული არტერიების წინაღობას. აღმოჩნდა, რომ აგრეგადობა კონტროლთან შედარებით ორჯერ

სრულად
Alternative text

ბემიპარინის დადებითი ეფექტის ექსპერიმენტული შესწავ...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., დავლიანიძე ლ. წინამდებარე დიზაინში წარმოდგენილია კვლევების ნუსხა, ლიტერატურული აღწერილობა, მენეჯმენტი, ცდების შესრულების გეგმა, ჩვენთ ხელთ არსებული ინტელექტუალური საკუთრება. ამ დიზაინის შესრულება ნათელს მოჰფენს ბემიპარინს, როგორც ანტიკოაგულაციური პრეპარატის ზემოქმედებას სისხლის ნაკადზე, ანუ თუ როგორ მოქმედებს ბემიპარინის ხსნარი სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე ექსპერიმენტში.    

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დრო...

მ. მანწკავა, გ. აზიკური, ნ. მომცელიძე, ნ. მითაგვარია.   ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო.   აპნოე არ არის დამოუკიდებელი ნოზოლოგია. იგი აზიანებს ორგანიზმის მრავალ სისტემას. ჩვენი კვლევის ობიექტებს წარმოადგენდნენ ობსტრუქციული აპნოეთი დაავადებული პაციენტები (n=44) (საშუალო ასაკი 45.4±5) და საკონტროლო ჯგუფი: ჯანმრთელი სუბიექტები (n=20), საშუალო ასაკით 36.3±5. ყველა პაციენტს ჩაუტარდა სრული რეოლოგიური გამოკვლევა (ერითროციტების

სრულად
Alternative text

ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციური მდგომარ...

გ.  მჭედლიშვილი, მ. მანწკავა, თ. ურდულაშვილი.   აღსანიშნავია, რომ რეზისტიული არტერიები თამაშობენ წამყვან როლს ფიზიოლოგიური პარამეტრების რეგულაციაში სისხლის მიმოქცევის სისტემა. შემოთავაზებულია ადამიანის რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის შესაფასებლად  ახალი არაინვაზიური მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება პოსტისქემიური ჰიპერემიის შედეგად წარმოშობილი სისხლის ნაკადის და ფონური სისხლის ნაკადის შეფარდების გამოთვლას. სისხლის ნაკადის სიჩქარის გაზომვა ხდებოდა რადიალურ არტერიაში დოპლერის ეფექტზე მომუშავე აპარატით.

სრულად
Alternative text

მოქმედების სხვა და სხვა ხანგრძლივობის ინსულინის გა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ. თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში არსებობს სხვადასხვა ხანგრძლივობის ზემოქმედების ინსულინები. ეს იძლევა საშუალებას კლინიცისტმა ექიმმა შეადგინოს საჭირო მკურნალობის სქემები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვედგინა აქამდე უცნობი ფაქტები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებენ განსხვავებული მოქმედების დროით და ხანგრძლივობით ინსულინები ერითროციტების აგრეგაცნიულ უნარზე შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში და ინ ვიტორ პირობებში. საკვანძო

სრულად
Alternative text

რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები...

ნუგზარ ფარღალავა, მაია მაწკავა, გიორგი მჭედლიშვილი.   ჩვენ ვიკვლევდით ერითროციტების აგრეგადობას დიაბეტური ტერფის განგრენის მქონე პაციენტების ვენურ სისხლში და ამპუტაციამდე ტერფის მკვებავ სისხლძარღვში. აგრეგადობას ვიკვლევდით “Georgian technique” მეთოდით.  ეს არის მგრძნობიარე, ზუსტი და რაოდენობრივი მეთოდი. ჩვენმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ აგრეგადობა 20% მეტია, ვიდრე დაზიანებულ უბანში. ამგვარად, ჰემორეოლოგიური დარღვევები სისტემურ სისხლში ვითარდება უფრო გვიან, ვიდრე ადგილობრივად.

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმეთა მართვის სამედიცინო ცენტრის უწყებანი, №5, 2015 გერონტოლოგების I ევრაზიული ყრილობის მასალები გვ.173-178.     УДК 612.013.1 УДК 612.135 ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. რეოლოგიური სტატუსი აერთიანებს სისხლის რეოლოგიურ თავისებურებანს და პასუხისმგებელია ადექვატურ მიკროცირკულაციაზე. რეოლოგიური ცვლილებები წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს ისეთი დაავადებების დროს, რომელთა გავრცელების სიხშირე კორელირებს ადამიანის ასაკთან. ორი

სრულად
Alternative text

 

 

ზოგიერთი ჩანაწერის წარდგენა განსხვავებული ფორმატით

 

 • მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები
 • მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემორეოლოგიური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს მიკროცირკულაციის მომშლელი მთავარი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეინოს ფენომენთან დაკავშირებული არტერიოლების რეზისტენტობა და ჰემორეოლოგიური ცვლილებები
 • ჰემორეოლოგიური ცვლილებები და არტერიოლების რეზისტენტობა გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები ტერფის დიაბეტური განგრენის დროს
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის მქონე და დიაბეტის გარეშე მყოფ პაციენტებში თავის ტვინის იშემიური ინფარქტის პირობებში
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის დარღვევები
 • სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს ფენომენის ჩამრთავ მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები)
 • ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების კვლევა
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური დარღვევები იშემიური დაავადების დროს
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში
 • ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა გემორაგიული შოკის დროს
 • ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის ბავშვებში ჰემორეოლოგიური სტატუსი პაროდონტიტის დროს
 • ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასება
 • რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პათოლოგიური რეაქციები
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს
wow slider by WOWSlider.com v8.6

 

 

 

თქვენს მიერ შერჩეულ სურათზე დაწკაპუნებით გადახვალთ შესაბამის ჩანაწერზე.

 

ჩემი შრომები

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი (შეიძლება ვაუ (!) – ც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) :).

↓