Biomed 2019

ონფერენცია BIOMED2019 აკრედიტირებუულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის , ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ
 I ტიპის 12 კრედიტ-ქულა (უპგ)

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ მულტიდისციპლინურ კონფერენცია BIOMED2019-ში მონაწილეობის მისაღებად. კონფერენცია გაიმართება 2019 წლის 18-19 მაისს საერთაშორისო რეოლოგთა საზოგადოების მიერ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით Castello Mare Hotel & Wellness Resort,  ციხისძირი, საქართველო.
BIOMED2019 წარმოდგენილი იქნება პლენარული სხდომებით, სექციური სესიებით, მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიებით, B2B საბროკერო ღონისძიებით, გამოფენით. განსაკუთრებული დრო და სივრცე დაეთმობა ახალგაზრდა სპეციალისტების და სტუდენტების მოხსენებებს.
თეზისი გამოგზავნა შესაძლოა ელექტრონულ მისამართზე: biomedicine.med@gmail.com

თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 მარტი.

BIOMED2019-ის საკონფერენციო თემებია:
• მულტიდისციპლინარული მიდგომები თანამედროვე მეცნიერებაში
• პოლიპროფილური მედიცინა
• ბიომედიცინა, ბიორეოლოგია და ბიოტექნოლოგია
• ბიოქიმია და ბიოფიზიკა ფუნდამენტურ და კლინიკურ მედიცინაში. მიკრო- და ნანობიომექანიკა
• ინოვაციური მეთოდები. ბიოინფორმატიკა . ბიოლოგიური, მათემატიკური და სხვ. მოდელები
• ბიომედიცინის ეკონომიკური და სტრატეგიული ასპექტები
• ბლოკჩეინი და პროგრამირების ენები მედიცინაში. ციფრული მედიცინა. ჩატბოტები
• ბიომასალების როლი ბიომედიცინაში
• თეორიული, კლინიკური და ეკოლოგიური ტოქსიკოლოგია
• რადიოლოგია და რადიაციული უსაფრთხოება
• ნუტრიციოლოგია. საკვები, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, მედიკიმენტები და ჯანმრთელობა
• სამედიცინო ფიზიკა. სამედიცინო ქიმია
• მტკიცებულებათა მედიცინა. ბიოლოგიური და სამედიცინონ სტატისტიკა
• ჯანდაცვა და პოლიტიკა
• ბიომსამედიცინო არეალის კლასტერიზაცია. მართვის სისტემები. სტრატეგიული კომუნიკაცია ბიომედიცინაში
• ეთიკა. ინფორმირებული თანხმობა. ექიმ-პაციენტშორისი ურთიერთობა. კონფლიქტების თავიდან აცილების სტრატეგია და ინსტრუმენტალი
• მეცნიერების დაფინანსების საკითხები, დონორები, სპონსორები, ფონდები. საგრანტო განაცხადი. გრანტის მართვა
• თავის ტვინი და მისი ფუნქციონირება – ძილ-ღვიძილის ციკლი- ტკივილი და ანალგეზია- ქცევა და შემეცნებითი ფუნქციები- სტრესი- ექსპერიმენტული და კლინიკური ნევროლოგია- ნეიროფიზიოლოგია- ულტრა – და ნანოარქიტექტონიკა
• მენტალური ჯანმრთელობა. დეფექტოლოგია
• უჯრედული მემბრანები, სტრუქტურები და ფუნქციონირება. აგრეგაციის და დეფორმაციის მექანიზმები. გენომი
• სისხლი, სისხლის დენადობა, სისხლის მიმოქცევის ანატომია, ფიზიოლოგია და პათოფიზიოლოგია• თრომბის და და სტაზის წარმოქმნის მექანიზმები
• თეორიული ჰემოდინამიკა და ჰემორეოლოგია
• კლინიკური ჰემოროლოგია
• ნავთობპროდუქტების, ზეთების, სასურსათო და სამშენებლო მასალების რიოლოგია
• პედიატრია, ნეონატოლოგია
• გერონტოლოგია და გერიატრია
• განათლების სამედიცინო სისტემის ახალი და უახლესი მიდგომები და გამოწვევები
• ავტორიზაციის, სერტიფიცირების საკითხები სამედიცინო მომსახურეობის გამცემ ინსტიტუციებში, საუნივერსიტეტო კლინიკებში
• და სხვ.
კონფერენციის ხელმძღვანელი პროფ. მაკა მანწკავა
საორგანიზაციო კომიტეტი:
სწავლული მდივანი – აკადემიური დოქტორი ნანა მომცელიძე
კოორდინატორი – ახალგაზრდა მეცნიერი აკადემიური დოქტორი გიორგი კუჭავა
მოდერატორი – ახალგაზრდა სპეციალისტის აკაკი სონგულია

 

 

         

↓