Monthly Archives: July 2016

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევების დანერგვის აუცილებლობა ორსულობის პერიოდში

Pregnant woman and child

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.
 


პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური თვისებების ორსულთა ჰესტოზის მსუბუქი ფორმის დროს. შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა და განხილვამ გვიჩვენა, რომ ერიტროციტების დეფორმაციის ინდექსი არის ყველაზე მგრძნობიარე და, შესაბამისად, ინფორმატული რეოლოგიური თვისებების შესაფასებლად ჰესტოზის დროს.


საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიურ თვისებები, ერითროციტეის დეფორმადობა.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

რეოლოგიური, ვასკულარული და ჰემოდინამიკური პარამეტრები გულის უკმარისობის დროს გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტერბში

131მანწკავა მ.მ., ურდულაშვილი თ.ა., ნარსია ნ.ნ., მჭედლიშვილი თ.დ., მომცელიძე ნ.გ.

 

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა რეოლოგიური სტატუსის, სისხლძარღვოვანი ცვლილებების და გულის ჰემო დინამიკური პარამეტრების ერთობლიობა გულის უკმარისობის დროს გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტერბში. იღებული მონაცემების ახლებური ხედვა და ინტერპრეტაცია ნებას იძლევა უკეთ შევისწავლოთ გულის უკმარისობის პატოგენეზი, გავწიოთ იმ კვლევების და ანალიზების რეკომენდაციები, რომელიც აღწერილია სტატიაში.

 

საკვანძო სიტყვები: გულის უკმარისობა, წუთმოცულობა, სისხლის რეოლოგია, რეზისტიული არტერიები.

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

სისხლის ჰემორეოლოგია და ოპერაციული ჩარევით გამოწვეული სტრესი

130

მანწკავა მ.  მომცელიძე ნ.

სტრესის ჩამოყალიბება და გავრცელება სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ეყრდნობა კოაგულაციურ და ჰემორეოლოგიური სისტემების ერთობლივ მუშაობას. სტატიაში არის მოყვანილი ადაპტაციური რესურსის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის მაგალითზე. ჩვენ მოვიაზრეთ სისხლის დენადობის შეფასების მეთოდი ერითროციტების აგრეგადობის განსაზღვრაზე დაყრდნობით. ჩვენ გამოვიკვლიეთ პაციენტები, რომლებსაც დაენიშბად ქირურგიული ორერაცია. შეტყობინების დღე მათ შეუფასდათ სტრესის დონე. აღმოჩნდა, რომ პაციენტებისათვის ხტრესს წარმოადგენს არა მხოლოდ დაავადება, ანესტეზია, არამედ თვით ოპერაციის შეტყობინება მათში გამოიწვევს ადაპტაციური ენერგიის მძლავრ გახარჯვას.

 

საკვანძო სიტყვები: სტრესი, სისხლის ჰემორეოლოგია, ერითროციტების აგრეგაცია , რეოლოგიური თვისებებს სტატუსი.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

მოქმედების სხვა და სხვა ხანგრძლივობის ინსულინის გავლენა ერითროციტების აგრეგადობაზე

129

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ.

თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში არსებობს სხვადასხვა ხანგრძლივობის ზემოქმედების ინსულინები. ეს იძლევა საშუალებას კლინიცისტმა ექიმმა შეადგინოს საჭირო მკურნალობის სქემები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვედგინა აქამდე უცნობი ფაქტები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებენ განსხვავებული მოქმედების დროით და ხანგრძლივობით ინსულინები ერითროციტების აგრეგაცნიულ უნარზე შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში და ინ ვიტორ პირობებში.

საკვანძო სიტყვები: ინსულინი, დიაბეტი, ერითროციტთა აგრეგაცია.

 

 აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

 

↓