Monthly Archives: October 2015

კონფერენციები მომავალში

ქვემოთ მითითებულია კონფერენციების ნუსხა, სადაც თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში, ჩვენ აღმოგიჩენთ სრულ ხელისშეწყობას მათში მონაწილეობის თვალსაზრისით. იგულისხმება, როგორც შრომების გამოქვეყნება, ასევე დაგეხმარებით გამგზავრებაში. აუცილებელი მოთხოვნაა ნაშრომი უნდა გამოირჩეოდეს ორიგინალობით და შესრულებული იყოს თანამედროვე მეთოდების მეშვეობით.

 

Bergamoმე -8 საერთაშორისო კონფერენცია თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საკითხებზე  კიბოს პირობებში.


8-10 აპრილი 2016, ბერგამო, იტალია.

 

 

 

 

კითხვა-პასუხი

64ა განსაზღვრავს სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს?

სისხლის ჰემორეოლოგიური პარამეტრები განსაზღვრავს სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს.
 

რა განსაზღვრავს ჰემორეოლოგიურ სტატუსს?

პასუხი

ჩემი შრომები

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი (შეიძლება ვაუ (!) – ც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) :).

ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა ჰემორეოლოგიური შოკის დროს

19მ. მანწკავა, ნ მომცელიძე,
ლ. დავლიანიძე.


 

ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.
 

 

 

 

 

 

პრეეკლამპსიის დროს რეოლოგიური დარღვევები

17მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.


 

ბერლინი, გერმანია, 18 – 21 მარტი, 2016 წ. (ადამიანის რეპროდუქციის  მე-16 მსოფლიო კონგრესი).

 

 

 

 

 

სხვადასხვა დაავადებების უსაფრთხო მკურნალობა

7დავლიანიძე ლ., მანწკავა მ., ფარღალავა ნ. 

ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.


 

 

 

 

 

სტრესი – მიზეზი და შედეგი ჰემორეოლოგიური დარღვევებისა

15

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

ლამბერტის აკადემია. გამოცემულია ISBN 978-3-659-66518-9), 
2014 www.lap-publishing.com  – 77 გვ.

წიგნში განხილულია სხვადასხვა ეტიოლოგიის სტრესის სხვადასხვა  რეოლოგიური ასპექტი. სისხლდენების დროს განვითარებული ჰემორაგიული შოკი არის მძლავრი სტრესი ორგანიზმისათვის. სტრესული რეაქციების გავრცელება ხასიათდება მაკრო და მიკრო სისხლის მიმოქცევაში მრავალი თავისებურებანით. სისხლის მიმოქცევის კრიზისი გამოიხატება სტრესული სიტუაციების დროს ჰემორეოლოგიური ფუნქციების დარღვევაში, და ვითარდება შოკური სიტუაციის შედეგად. ჩვენ პირველად გავაერთიანეთ ეს ორი პრობლემა. არსებობს ადაპტაციური ენერგიის განხარჯვის მაქსიმალური სიჩქარე, და ამ მაქსიმუმზე ორგანიზმი ვეღარ ერება დამათებით სტიმულს. ამ დროს ყალიბდება ადაპტაციური  სნეულებანი და სტრესის ფონზე დაავადება. წიგნში განხილულია რეინოს დაავადება ადაპტაციური სნეულების და სტრესის მესამე რანგის დაავადების ჭრილში: სიცივი და ემოციური სტრესის ორმაგი გავლენა – ფიზიკური და ფსიქიური ზეგავლენა .

აპნეას არ არის დამოუკიდებელი დაავადება. სტრესი, რომელიც  წარმოადგენს დაავადების ჩამოყალიბების ერთ-ერთ მიზესს, აძლიერებს ორგანიზმის სტრესულ მდგომარეობას. ჩვენ პირველად შევიმუშავეთ აპნეას დიაგნოსტიკის მარკერი-ტრომბოციტური შემადგენლობა.

წიგნში წამოდგენილ მონაცემებს გააჩნიათ პრაქტიკული ღირებულება.

 

 

მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები

14მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმეთა მართვის სამედიცინო ცენტრის უწყებანი, №5, 2015 გერონტოლოგების I ევრაზიული ყრილობის მასალები გვ.173-178.    
УДК 612.013.1
УДК 612.135

ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. რეოლოგიური სტატუსი აერთიანებს სისხლის რეოლოგიურ თავისებურებანს და პასუხისმგებელია ადექვატურ მიკროცირკულაციაზე. რეოლოგიური ცვლილებები წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს ისეთი დაავადებების დროს, რომელთა გავრცელების სიხშირე კორელირებს ადამიანის ასაკთან. ორი რისკ ფაქტორის არსებობის შედეგად დაავადების წარმოქმნა არაკონტროლირებადად იზრდება. ამიტომ გერონტოლოგიურ კვლევებში აუცილებლობას წარმოადგენს რეოლოგიური სტატუსის მონიტორინგი.

 

ჰემორაგიული შოკი და სტრესი – ჰემორეოლოგიის დარღვევის მიზეზი და შედეგი ერითროციტული აგრეგადობის მაგალითზე

75მანწკავა მ.,  ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

მომცელიძე ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

დავლიანიძე ლ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

მითაგვარია ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, სისხლმოძრაობისა და მეტაბოლიზმის დეპარტამენტი. თბილისი. 0160.

 

სისხლდენების დროს განვითარებული ჰემორაგიული შოკი არის მძლავრი სტრესი ორგანიზმისათვის. სტრესული რეაქციების გავრცელება ხასიათდება მაკრო და მიკრო სისხლის მომიქცევაში მრავალი თავისებურებანით. სისხლის მიმოქცევის კრიზისი გამოიხატება სტრესული სიტუაციების დროს ჰემორეოლოგიური ფუნქციების დარღვევაში, და ვიტარდება შოკური სიტუაციის შედეგად. ჩვენ პირველად გავაერთიანედ ეს ორი პრობლემა. ნაშრომში განხილულია თუ როგორ იცვლება ჰემორაგიული შოკის პირობებში  სტრესის რანგები და განსაზღვრულია სისხლის ჰემორაგიული პარამეტრები ჰემორაგიული შოკის სხვადასხვა სტადიებში სტრესის განსხვავებული  რანგების დროს. ექსპერიმენტულ სტრესს ვიწვევდით ჰიპერთერმიის მეშვეობით.აგრეგადობა იზრდებოდა შოკის სტადიების გაზრდასთან ერთად.

 

 

სისხლის ჰემოროლოგიური სტატუსი

12მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

ლამბერგის აკადემიის გამომცემლობა (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014. www.lap-publishing.com.

 

 

 

 

↓