ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პა...

გ. მჭედლიშვილი, ბ. წინამძღვრიშვილი, მ.მანწკავა 1. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საქართველოს პათოფიზიოლოგთა სამეცნიერო საზოგადოება პათოფიზიოლოგიის აქტუალური საკითხები თბილისი, საქართველო 1993, 42–45 მიკროცირკულაციის კვლევის რესპუბლიკური ცენტრი. 2. ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი. მიკროცირკულაციის და ადგილორივი სისხლის მიმოქცევის ცვლილებების შესწავლისას ჩვენ ყოველთვის ვანაალიზებდით იმ არტერიების ფუნქციას, რომლებსაც რეზისტიული ეწოდება. როგორც ცნობილია, ამ ტერმინით აღინიშნება შედარებით მცირე ყალიბის მქონე

სრულად
Alternative text

ორსულებში სისხლის რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის ...

გამოქვეყნდა ახალი სტატია  საერთაშორისო რეცენზირებად  ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ., ლომიტაშვილი ნ.   სტატიაში აღწერილმა პოპულაციურმა კვლევამ და მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოკვეთა თუ რეოლოგიური სტატუსის რომელი შემადგენელი არის ყველაზე მგძნობიარე და ინფორმატიული ორსულობის მიმდინარეობის დროს. აღმოჩნდა რომ ერითროციტთა მემბრანის დეფორმაციის უნარი მკვეთრად იცვლება პრეეკლამპსიის დროს და მეტიც. ერითროციტთა

სრულად
Alternative text

მოქმედების სხვა და სხვა ხანგრძლივობის ინსულინის გა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ. თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში არსებობს სხვადასხვა ხანგრძლივობის ზემოქმედების ინსულინები. ეს იძლევა საშუალებას კლინიცისტმა ექიმმა შეადგინოს საჭირო მკურნალობის სქემები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვედგინა აქამდე უცნობი ფაქტები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებენ განსხვავებული მოქმედების დროით და ხანგრძლივობით ინსულინები ერითროციტების აგრეგაცნიულ უნარზე შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში და ინ ვიტორ პირობებში. საკვანძო

სრულად
Alternative text

სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის...

მ. გაგუა, მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ნ. თამასიძე, მ. ნიკოლაიშვილი, ტ. ტუპინაშვილი, ს. ზენაიშვილი.   ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამტკიცებული იქნა, რომ ენდოთელიუმი სრულიადაც არ არის პასიური ბარიერი ორგანოებსა და ქსოვილებს შორის, არამედ აქტიური ორგანოა, რომლის დისფუნქცია პრაქტიკულად ყველა გულსისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, ჰიპერტენზიის, გულის

სრულად
Alternative text

ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის...

ბერიაშვილი ს., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი. მანწკავა მ. ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. მომცემლიძე ნ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. ნიკოლაიშვილი მ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. ტუპინაშვილი თ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი. თამასიძე ნ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი.   სტატიაში

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემორეოლოგია და ოპერაციული ჩარევით გამოწვე...

მანწკავა მ.  მომცელიძე ნ. სტრესის ჩამოყალიბება და გავრცელება სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ეყრდნობა კოაგულაციურ და ჰემორეოლოგიური სისტემების ერთობლივ მუშაობას. სტატიაში არის მოყვანილი ადაპტაციური რესურსის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის მაგალითზე. ჩვენ მოვიაზრეთ სისხლის დენადობის შეფასების მეთოდი ერითროციტების აგრეგადობის განსაზღვრაზე დაყრდნობით. ჩვენ გამოვიკვლიეთ პაციენტები, რომლებსაც დაენიშბად ქირურგიული ორერაცია. შეტყობინების დღე მათ

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის დამრღვევი ძირითადი ფაქტორების შეფ...

მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, გ. მჭედლიშვილი, ნ. ფარღალავა.     საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო. ბოხუას სახელობის ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის რესპუბლიკური ცენტრი, თბილისი, საქართველო.   კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მიკროცირკულაციის ძირითადი მახასიათებლების და სავარაუდოდ, ქსოვილთა სისხლით მომარაგების დარღვევის გამომწვევი ფაქტორების ცვლილებების შედარებითი ანალიზი. კერძოდ, რეზისტიული არტერიების კონსტრუქციის და ჰემორეოლოგიური დარღვევების შეფასება

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემოროლოგიური სტატუსი...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ლამბერგის აკადემიის გამომცემლობა (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014. www.lap-publishing.com.                    

სრულად
Alternative text

არაინვაზიური არტერიული ელასტიურობის, სისხლძარღვის ...

მანწკავა მ., პოღოსოვა ნ.   ეს ნაშრომი წარმოადგენს კლინიკურ-ლაბორატორულ კვლევის დიზაინს (ვერსია 1). კვლევების დაგეგმვას, აღსრულებას და შეჯამებას. გააჩნია ფუნდამენტური (სამეცნიერო) და გამოყენებითი (კლინიკური) მნიშვნელობა. წინამდებარე ოფიციალური დიზაინი შედგება მიზნის და აქტუალობის აღწერილობისაგან, სამიზნე ჯგუფების მითითებისაგან, ლიტერატურული მიმოხილვისაგან, მოსალოდნელი შედეგებისაგან და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისაგან.   ​            

სრულად
Alternative text

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓