სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს დაავადების წამოწყების (ჩართვის) მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვთა რეაქციები)

74მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.,
ფარღალავა ნ.


 

სტრესის წარმოქმნას  და გავრცელებას უზრუნველყოფს სისხლის მიმოქცევის სისტემა.

სისხლის მიმოქცევის ადეკვატურობა ერთის მხრივ დამოკიდებულია ჰემორეოლოგიურ და მეორე მხრივ  სისხლძარღვოვან მექანიზმებზე.  მათი თვისებებიs ცვალებადობა არის საფუძველი  სტრესის სტადიების გაზრდისა. ყველა ცვლილებას და გადაადგილებას  ბიოფიზიკური თვალსაზრისით გააჩნია ადაპტაციური ენერგიის გახარჯვის მექანიზმი. ეს ენერგია არის შეზღუდული რაოდენობის. და ადაპტაციური ენერგიის განლევის  დროს პატარა სიმძლავრის სტრესორიც კი იწვევს პათოლოგიური მდგომარეობის ჩამოყალიბებას.

ამგვარად, ვითარდება სტრესინდუცირებული დაავადებები და სინდრომები. სტრესსინდუცირებული დაავადების ჭრილში განვიხილეთ რეინოს დაავადება. გამოვიკვლიეთ ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები. სტატიაში აღწერილი თუ რა ზემოქმედება გააჩნია სხვადასხვა ეტიოლოგიის სტრესორებს რეინოს დაავადების ჩამოყალიბებაში.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓