ფარისებრახლო ჯირკვლის დისფუნქცია და სისხლის რეოლოგიური ცვლილებები მოზარდებში

56 ს. ბერიაშვილი, მ. მანწკავა, 
ნ. მომცელიძე, ს.ზენაიშვილი,
მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ტუპინაშვილი,
ი. ვაშაკიძე


 

ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი,
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

 

საქართველოში ბავშვებსა და მოზარდებში ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების გავრცელება ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებიდან გამომდინარე მაღალია და 5% შეადგენს. ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციას ხელს უწყობს: მოზარდებში ჰორმონალური ძვრები, თანამედროვე ეპიდემიოლოგიის მონაცემებით 10-დან 15 წლის ასაკის მოზარდებში საქართველოში  და არა მხოლოდ, ძალიან გავრცელებულია პარადონტიტის დამახასიათებელი ცვლილებები (1,2).

ამიტომ, ზემოთქმულიდან გამომდინარე ძალზედ მნიშვნელოვანად მოგვაჩნია შესწავლილი იქნას კბილისა და მისგარშემო ქსოვილების განვითარება ნორმასა და ჰორმონალური  დისბალანსის პირობებში. ფიზიოლოგიურ ცნებებზე დაყრდნობით ყველაზე უფრო მგრძნობიარე ჰორმონალური დარღვევების პირობებში არის ქსოვილისა და ორგანოს სისხლით მომარაგება, ვინაიდან  შეუძლებელია ქსოვილის და ორგანოს ნორმალური ფუნქციონირება ადექვატური სისხლით მომარეგების გარეშე (4,6). ამის უზრუნველყოფას აკეთებს მიკროცირკულატორული ქსელის ნორმალური ნაკადი, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია სისხლის რეოლოგიურ თვესებებზე. მიკროცირკულაცია მნიშვნელოვანია ყველა ფიზიოლოგიური პროცესის მიმდევრობის დროს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება პათოლოგიური პროცესებიბს მიმდინარეობისას (5,7). პათოლოგია იწვევს მიკროციკრულაციის დარღვევებს, ჰემორეოლოგიურ ცვლილებებს, და უკანასკნელი აძლიერებს პათოლოგიური პროცესის მიმდინარეობას. როგორც ცნობილია ფარისებრ და პარაფარისებრი ჯირკვალს დიდი როლი მიუძღვის ორგანიზმში კალციუმისა და ფოსფორის ჰომეოსტაზის შენარჩუნებაში, რაშიც მას კალციტონინი და პარათირეოიდური  ჰორმონი ეხმარება, რაც უზრუნველყოფს კბილის მყარი ქსოვილის მინერალიზაციას (1,4). ნორმალურ მინერალიზაციის ცვლილებები თავისთავად იწვევენ   პერიფერიული სისხლის ნაკადის შეცვლილას, რაც აისახება  სისხლის რეოლოგიურ თვისებების მოშლაზე. ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია იწვევს კარიესის გავრცელებას და გაძლიერებას კბილებში, რასაც მივყავართ პაროდონტიტის განვითარებასთან და პერიფერიული სისხლის ნაკადის შეცვლასთან, ამ მიმართულებით შრომები ძალიან მცირეა და ამიტომ ჩვენი კვლევის მოზანს წარმოადგენს  გაგვერკვია, თუ როგორ იცვლება სისხლის რეოლოგიური თვისებები პაროდონტიტის დროს რომელიც მიმდინარეობს ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის ფონზე.

 

მასალა და მეთოდები.

გაიშალოს

ლიტერატურა.

 

1.Конопля Е.Е., Данилова Л.И., Кремко Л.М. Стоматологический статус, тиреоидный и кальций-фосфорный обмены у людей с аутоиммунным тиреоидитом, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях // Стомат. журнал. – 2000. – № 1. – С. 35–38.

2.Латыпова В. Н. Состояние здоровья детей и подростков с тиреопатиями / В. Н. Латыпова, Е. Б. Кравец, У.В. Шаповольянц // Детское здравоохранение России: стратегия развития: материалы IX съезда педиатров России. М., 2001. – С. 342-343.

3.Николаишвили М, Беришвили С., Франчук К, Тупинашвили Т, Вашакидзе И, Зенаишвили С. Кристадизация слюны у подростков при дисфункции щитовидной железы. Экспериментальная и клиническая Медицина № 4, 2014, 29-33.

4.Пестов А.Ю. Закономерности взаимоотношений биоценоза и физико-химических свойств ротовой жидкости при кариесе. Автореф. дисс… канд. мед. наук. Волгоград: 2012;29.

5.Совцова К.Э. Клинико-биохимические исследования ротовой жидкости у больных парадонтитом, здоровье и образование в ХХI веке. Науч. труды IХ междунар. Конгресса. – М.: 2008; 460-461.

6.Чекмарева С.Е. Прогностическая оценка функционального состояния системы кровообращения при заболеваниях щитовидной железы: дисс. .канд. мед. наук. Краснодар, 2003.

7.Jaftha A,Holmes H. Periodontitis and cardiovaskular  disease. SADJ 2013, 68(2): 62-63

8. Carallo C.,De Franceschi MS, Tripolino C et al. Common carotid and bronhial artery hemodinamic alterations in periodontal disease. J Clin Periodontal 2013, 40 (5) 431-436. 

9.Mchedlishvili, G., N. Beritashvili, D. Lominadze, and B. Tsinamdzvrishvili. Technique for Direct and Quantitative-Evaluation of Erythrocyte Aggregability. J. Biorheology. 1993, 30:153–161.

10. Mchedlishvili G . Basic factors determining the hemorheological disorders in the microcirculation.Microcirculation Research Center, I Beritashvili Institute of Physiology, Tbilisi, Georgia Clin. Hemorheol. Microcirc. 2004, 30:179-80.

11.Mchedlishvili G. Local RBC aggregation disturbing blood fluidity and causing stasis in microvessels. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2002, 26:99-106.

12.Machill K., Scholz G.H. Dependence of hemodynamic changes in hypothyroidism on age of patients and etiology of hyperthyroidism //Heart and thyroid / Ed L.E. Braverman. O. Eber, W. Langsteger.-Wien. 1994, 203-211.

13.http://www.ub.edu/recerca/Bioetica/doc/Declaracio_Helsinki_2013.pdf

14.Mantskava M.M., Momcelidze, Davlianidze DOI: http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32.

15. REeid H. dod.:10.1016/S0140-6736(76)92778-1

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓