Category Archives: გალერეა

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება...

ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ.   სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.   საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.   აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ

სრულად
Alternative text

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევებ...

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.   პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური

სრულად
Alternative text

ადაპტაციური რესურსის ზეგავლენა რეოლოგიურ თვისებებზ...

გამოვიდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «Novation»-ში, 2016, N2, გვ. 105-109   მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. სტრესის წარმოქმნა და გავრცელება უზრუნველყოფილია სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე და სისხლის შედედების მექანიზმებიზე და მათ შეთანხმებულ მიშაობაზე. სტატიაში აღწერილია ადაპტაციური რესურსის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შეფასება სისხლის რეოლოგიური თვისებებს მეშვეობით. საკვანძო სიტყვები: სტრესი, სისხლის

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური ...

ურდულაშვილი თ., მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ნარსია ნ., მჭედლიშვილი გ.   ჰემორეოლოგიური დარღვევების მნიშვნელობა მწვავე სისხლძარღვოვანი სინდრომების წარმოქმნაში კარგად არის ცნობილი, მაგრამ მათი როლი ქრონიკული იშემიური დაავადების წარმოქმნაში ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ჩვენ ნაშრომში განვიხილეთ რეოლოგიური სისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური ფაქტორს როლი კორონარული გულის დაავადების წარმოქმნაში. აღმოჩნდა, რომ რეოლოგიური დარღვევები ვლინდება დაავადების ადრეულ ეტაპზე ვიდრე

სრულად
Alternative text

გამოქვეყნებული სტატიების ნუსხა...

1. Манцкава М.М., Момцелидзе Н.Г. Микроциркуляция, реологический статус крови и возрастные измененния. Вестник Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, №5, 2015 Материалы I Евразийского съезда геронтологов. Pp.173-178. 2. Mantskava M., Momtselidze N., "Щитовидная железа и пародонтит" (in press).

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმეთა მართვის სამედიცინო ცენტრის უწყებანი, №5, 2015 გერონტოლოგების I ევრაზიული ყრილობის მასალები გვ.173-178.     УДК 612.013.1 УДК 612.135 ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა რეოლოგიური სტატუსის შესწავლა. რეოლოგიური სტატუსი აერთიანებს სისხლის რეოლოგიურ თავისებურებანს და პასუხისმგებელია ადექვატურ მიკროცირკულაციაზე. რეოლოგიური ცვლილებები წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს ისეთი დაავადებების დროს, რომელთა გავრცელების სიხშირე კორელირებს ადამიანის ასაკთან. ორი

სრულად
Alternative text

გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში სისხლი...

გამოქვეყნდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.5-10   მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი თ., ნარსია ნ., გოცაძე მ., მჭედლიშვილი თ.   ჩვენი მიზანი იყო კომპლექსურად შეგვეფასებინა სისხლის რეოლოგიური სტატუსი, სისხლძარღვთა ცვლილებები და ჰემოდინამიკა გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში. აგრეთვე ჩვენი მიზანი იყო კლინიკურ კარდიოლოგიაში შემოგვეტანა ტერმინი blood flow. საკვანძო სიტყვები: გულის იშემიური დაავადება;

სრულად
Alternative text

ბემიპარინის დადებითი ეფექტის ექსპერიმენტული შესწავ...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., დავლიანიძე ლ. წინამდებარე დიზაინში წარმოდგენილია კვლევების ნუსხა, ლიტერატურული აღწერილობა, მენეჯმენტი, ცდების შესრულების გეგმა, ჩვენთ ხელთ არსებული ინტელექტუალური საკუთრება. ამ დიზაინის შესრულება ნათელს მოჰფენს ბემიპარინს, როგორც ანტიკოაგულაციური პრეპარატის ზემოქმედებას სისხლის ნაკადზე, ანუ თუ როგორ მოქმედებს ბემიპარინის ხსნარი სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე ექსპერიმენტში.    

სრულად
Alternative text

ორსულებში სისხლის რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის ...

გამოქვეყნდა ახალი სტატია  საერთაშორისო რეცენზირებად  ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ., ლომიტაშვილი ნ.   სტატიაში აღწერილმა პოპულაციურმა კვლევამ და მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოკვეთა თუ რეოლოგიური სტატუსის რომელი შემადგენელი არის ყველაზე მგძნობიარე და ინფორმატიული ორსულობის მიმდინარეობის დროს. აღმოჩნდა რომ ერითროციტთა მემბრანის დეფორმაციის უნარი მკვეთრად იცვლება პრეეკლამპსიის დროს და მეტიც. ერითროციტთა

სრულად
Alternative text

 

 

ზოგიერთი ჩანაწერის წარდგენა განსხვავებული ფორმატით

 

 • მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები
 • მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემორეოლოგიური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს მიკროცირკულაციის მომშლელი მთავარი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეინოს ფენომენთან დაკავშირებული არტერიოლების რეზისტენტობა და ჰემორეოლოგიური ცვლილებები
 • ჰემორეოლოგიური ცვლილებები და არტერიოლების რეზისტენტობა გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები ტერფის დიაბეტური განგრენის დროს
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის მქონე და დიაბეტის გარეშე მყოფ პაციენტებში თავის ტვინის იშემიური ინფარქტის პირობებში
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის დარღვევები
 • სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს ფენომენის ჩამრთავ მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები)
 • ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების კვლევა
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური დარღვევები იშემიური დაავადების დროს
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში
 • ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა გემორაგიული შოკის დროს
 • ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის ბავშვებში ჰემორეოლოგიური სტატუსი პაროდონტიტის დროს
 • ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასება
 • რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პათოლოგიური რეაქციები
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს
wow slider by WOWSlider.com v8.6

 

 

 

თქვენს მიერ შერჩეულ სურათზე დაწკაპუნებით გადახვალთ შესაბამის ჩანაწერზე.

 

ჩემი შრომები

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი (შეიძლება ვაუ (!) – ც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) :).

↓