This is default featured post 1 title

This is default featured post 2 title

This is default featured post 3 title

This is default featured post 4 title

This is default featured post 5 title

შრომების გზამკვლევი

შრომების სახეები
 103
მონოგრაფიები
101 

სტატიები

 100
რეზიუმეები
102
თეზისები

სისხლის რეოლოგიური, ელექტროფიზიკური თვისებების და რკინის მეტაბოლიზმის ზოგიერთი ფაქტორის კომპლექსური ანალიზი კუჭის კიბოს მქონე სისხლში

ეკატერინე ლაბაძე, მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, კარლოტა სალდანჰა, გიორგი კუჭავა, ნუგზარ ნარსია, ალექსანდრე ცალუგელაშვილი

კუჭის კიბოს დროს სხეულის სისტემის სხვადასხვა კლინიკური პარამეტრების კვლევაა  საჭიროა, რადგან კუჭის კიბო თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი დაავადებაა. ჩვენი სამუშაოს მიზანი იყო კუჭის კიბოს დროს სისხლის რეოლოგიური თვისებების შესწავლა, სისხლის ელექტროფიზიკურ თვისებებთან და რკინის მეტაბოლიზმთან მიმართებაში. კვლევის მეთოდები იყო თანამედროვე და ორიგინალური. კვლევა მოიცავდა კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებს და ჯანმრთელი მოხალისეების საკონტროლო ჯგუფს. შესწავლილ ჯგუფებში საშუალო ასაკი შეესაბამებოდა ერთმანეთს. ყველა პაციენტი ჩართული იყო კვლევაში ინფორმირებული შეთანხმების მიხედვით. კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებში ოპერაციამდე რკინისა და ჰემოგლობინის შემცველობა შემცირდა, ტრანსფერინი და ფერიტინი რჩებოდა ნორმალურ ფარგლებში.

კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებში რკინის მეტაბოლიზმის გამოკვლევის ფონზე ელექტრო-ფიზიკური, რევოლოგიური თვისებების შესწავლა

ე. ლაბაძე, ნ. ნარსია, ა. ცალუგელაშვილი, კ. სალდანა, გ. კუჭავა, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა

გასტრიტული ტიპის კიბოს აღმოსაჩენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კუჭის სხეულის სხვადასხვა სისტემის კლინიკურ პარამეტრებზე კვლევების ჩატარებას, რადგან ის თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დაავადებაა. ჩვენი სამუშაოს მიზანი იყო კუჭის კიბოს დროს სისხლის რეოლოგიური თვისებების შესწავლა, სისხლის ელექტროფიზიკურ თვისებების და რკინის მეტაბოლიზმის, კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებში. კვლევის მეთოდები იყო თანამედროვე და ინოვაციური. კვლევა მოიცავდა პაციენტებს კუჭის კიბოთი და ჯანსაღი მოხალისეების საკონტროლო ჯგუფს. შესწავლილ ჯგუფებში საშუალო ასაკი მსგავსი იყო. მიღებულ იქნა მონაწილეთა ინფორმირებული თანხმობა. კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებში ოპერაციამდე რკინისა და ჰემოგლობინის დონე დაბალი იყო, ტრანსფერინი და ფერიტინი ნორმის ფარგლებში რჩებოდა.

ბიომექანიკა და კინეზიოლოგია(ISBN 978-9941-503-02-3)

წიგნი შეგიძლიათ წაიკითხოთ Google Book-ზე!

წიგნში ავტორები (პროფესორი მაკა მანწკავა, პროფესორი თამარ სანიკიძე, პროფესორი ნიკოლოზ გოცირიძე) იხილავენ ბიომექანიკის და კინეზიოლოგიის პოსტულატებს და კანონზომიერებანს, აღწერენ ამა თუ იმ უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოების, სისტემების ბიომექანიკურ თავისებურებებს, რომლებიც განაპირობებენ უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოების და სისტემათა ურთიერთშეთანხმებას და ნორმალურ ფუნქციონირებას. წიგნი შედგება 2 განყოფილებისგან: ბიომექანიკა I და ბიომექანიკა II.წიგნში წარმოდგენილი მასალა გათვალისწინებულია 100 და მეტ საათიანი კურსისთვის. ტექსტი ილუსტრირებულია 180 სურათით, რაც აიოლებს მოთხრობილის აღქმას და ფორმულებით გამოსახული ფუნქციური დამოკიდებულებების დასწავლას. წიგნში დანართის სახით განთავსებულია

რეო-ბიო-მედი-2023

პროექტი “ლაბ-ორატორი“ და მის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების მნიშვნელობა და აქტუალობა დაედო საფუძვლადსტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა კონსოლიდაციას. გახდა აუცილებელი დაგროვილი ცოდნის გაზიარება/დესიმინაციას. ამას ეძღვნება ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„რეობიომედი-2023“, რომლის ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურითვითმართმმართველობის განათლების დეპარტამენტთან, თბილისის  სამედიცინო აკადემიასთან ერთად არიან ივანებერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური სამეცნიეროუმაღლესი სკოლა.

BIOMED2022-ის თეზისები და ფოტომასალა

ძვირფასო ბიომედელებო, აქ შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022-ს ფარგლებში გამოქვეყნებული თეზისების კრებული
ძვირფასო ბიომედელებო,  აქ შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022-ს მსვლელობის ფოტოსურათები

ეკა ლაბაძეს წარმატება

თანამშრომლობის ფარგლებში, კლინიკურმა რეოლოგმა, დოქტორანტმა ე.ლაბაძემ განახორციელა კვლევა ლისაბონის უნივერსიტეტში (შოთა რუსთაველის მეცნიერების ეროვნული ფონდი, PHDF-21-88) პროექტის შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ აქ

გიწვევთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022

უფრო ვრცლად იხილეთ: https://pandemiacovid19.wixsite.com/biomed2022

ქ.თბილისში 2018 წლის 22-26 აპრილს რეოლოგთა საზოგადოების მიერ ტარდება მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში

საორგანიზაციო კომიტეტი:

კონფერენციის ხელმძღვანელი: პროფ. მაკა მანწკავა (საქართველო);

თანახელმძღვანელი: PhD ნანა მომცელიძე (საქართველო);
კოორდინატორი: PhD სტუდენტი გიორგი კუჭავა (საქართველო);

საერთაშორისო ორგკომიტეტის ხელმძღვანელი:
პროფ. ნადია ანტონოვა (ბულგარეთი);

საერთაშორისო ორგკომიტეტი: (ფინეთი, პორტუგალია, უკრაინა რუსეთი):
აკადემიკოსი იური ნიაშინი,
პროფ. კარლოტა სალდანჰა,
პროფ. ვიქტორია ლიშნევსკაია,
PhD ვალერი ლოხოვი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:
აკაკი სონღულია (საქართველო)

თემები:
თეორიული რეოლოგია;

  • საინჟინრო რეოლოგია: ინჟინერია, არქიტექტონიკა, პროგრამირება ინფორმატიკა;

  • კოსმიური რეოლოგია;

  • საკვები პროდუქტების რეოლოგია;

  • კლინიკური ჰემორეოლოგია;

  • ადამიანის და ცხოველის რეოლოგიური სტატუსი და კოაგულაციური სისტემა;

  • ფარმაკორეოლოგია;

  • ფიზიოლოგია (სხეულის ბიოლოგიური სისტემების ფუნქციონირებისა და რეგულირების კანონზომიერებანი);

  • რეოლოგიური კვლევის მეთოდები;

  • ეკონომიკა, პოლიტიკა და მენეჯმენტი რეოლოგიური კვლევების წარმართვის დროს

  • გამოყენებითი რეოლოგია

კონფერენციის ფარგლებში სპეციალური სალექციო კურსი და ტრენინგი ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის ჩატარდება ქ. ახალციხეში, საქართველო

თეზისების მიღება დაწყებულია

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 1 მარტი
გაიარეთ რეგისტრაცია ბმულზე
https://conferenceonrheology.wixsite.com/society-of-rheology
ან გამოგზავნეთ თეზისები ფოსტაზე
biomedicine.med@gmail.com; rheology.biz@gmail.com

მთავარი ორგანიზატორი: ააიპ რეოლოგთა საზოგადოება
თანაორგანიზატორები: სსიპ
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

 

 

 

სიცოცხლის უზრუნველყოფა კრიტიკული მდგომარეობის დროს

კონფერენცია: „სიცოცხლის უზრუნველყოფა კრიტიკული მდგომარეობის დროს“ და სიმპოზიუმი „შოკის კვლევა“ ჩატარდება 19-20 ოქტომბერს 2017, მოსკოვში, რუსეთი.


ქართველი მეცნიერების მოხსენების სახელწოდებაა „ჰემორეოლოგიური პარამეტრები შოკის დროს“ (მანწკავა მ.). თეზისში აღწერილია თუ როგორ იცვლება ჰემორეოლოგიური პარამეტრები ექსპერიმენტული შოკის პირველი სტადიის დროს.

 

ექიმთა სპეციალიზირებული ტრენინგი

ექიმთა საყურადღებოდ! ექიმთა ხელშემწყობი ევროპული აპრობირებული პროგრამის ფარგლებში ტარდება ექიმთა სპეციალიზირებული ტრენინგი.

ტრენინგის ფარგლებში მოხდება ექიმთა თეორიული და პრაქტიკული გადამზადება, გაიცემა ექიმ-რეოლოგის ევროპის კლინიკური ჰემორეოლოგიის ცენტრის საერთაშორისო სერთიფიკატი. სერთიფიკატი უზრუნველყოფს ექიმ-რეოლოგად მუშაობის უფლებას.

ტრენინგი განკუთვნილია თერაპევტების, კარდიოლოგების, ანგიოლოგების, ტრანსფუზიოლოგების, ჰემატოლოგების, ანესთეზიოლოგების, რეანიმატოლოგების, მეან-გინეკოლოგების, ენდოკრინოლოგების, ნევროლოგების, პედიატრების, ქირურგების, ორთოპედების და სხვ. სპეციალიზაციის ექიმებისთვის, აგრეთვე რეზიდენტებისათვის, დოქტორანტებისთვის, უმცროსი ექიმებისათვის.

ტრენინგის თემებია:

– კლინიკური ჰემორეოლოგია;

– ლაბორატორიული ჰემორეოლოგია;